1. پیامدهای اجتماعی

پیامدهای اجتماعی رفت و آمدهای گردشگران در منطقه و چهره به چهره شدن آنان با افراد بومی، باعث تبادل برخی مسائل فرهنگی می شود. در سال ها ی اخیر پدیده گردشگری در ابعاد اجتماعی – فرهنگی نیز تاثیر گذار بوده و بـدون تردیـد افـراد محلی برخی مسائل فرهنگی را از شهروندان الگو برداری نموده اند. گسترش گردشـگری و خانـه هـای دوم آثـار و پیامدهای اجتماعی نیز در ناحیه داشته است كه مهمترین آنها به شرح ذیل است:

– به دلیل فروش ویلا در کلاردشت یا فروش املاك و اراضی و به دست آوردن سرمایه نقـدی و فعـال سـازی بخـش هـای اقتـصادی مـرتبط بـا گردشگری زمینه های اشتغال به طور نسبی افزایش یافتـه و در نتیجـه مهاجرت روسـتاها و شـهر كلاردشـت تـا حدی متوقف گردیده است. طبق بررسی انجام شده طی سال هـا ی 85 -1375 ،تمـام روسـتاهای 19 گانـه و شـهر كلاردشت از وضعیت مهاجرتی بیرون آمده و رشد جمعیت بر خلاف سال ها قبل تثبیت گردیـده اسـت و در سال های اخیر منطقه مهاجر پذیر نیز گردیده است و علاوه بر جمعیت دائـم جمعیـت موقـت اعـم از گردشـگران، كارگران روزانه و فصلی و مالكان خانه های دوم در حال افزایش است.

– دگرگونی اجتماعی به شكل فشار اجتماعی كه حاصل نسبت زیاد تعداد گردشگران بـه مـردم محلـی در برخـی روزهای سال است و نیز بروز تضاد و دوگانگی اجتماعی بین جامعـه میزبـان و جامعـه میهمـان از دیگـر پیامـدهای اجتماعی گردشگر در این ناحیه است.

روستاهای کلاردشت

روستاهای کلاردشت

جمع بندی ونتیجه گیری

هر چند گردشگری روستایی و طبیعت گردی و بهره گیری ساكنین شهرها از فضاهای روستایی و كوهستانی برای گذران اوقات فراغت سابقه طولانی دارد و در بسیاری از نواحی ایران چنین رفتارهائی برای رهایی از زندگی یكنواخت و خسته كننده و یا فرار از گرمای طاقت فرسای تابستان متداول بوده و می باشد. اما این تحرك و جابجایی ها به جهت همزمان شدن با توسعه شبكه های حمل و نقل در كشور، افزایش درآمد خانوارها و توجه بیشتر خانوارها به گذران اوقات فراغت، در مدت زمان كوتاهی به وقوع پیوسته كه از نتایج بارز آن برخی دگرگونی های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می باشد. در صورت رعایت اصول، فضاهای روستایی و كوهستانی البرز در هر دو دامنه شمالی و جنوبی آن برای اهالی و شهروندان ساكن در پایكوه ها و نواحی جلگهای و به ویژه شهرهای پرجمعیت و شلوغ بهترین و مناسبترین محل برای گذران اوقات فراغت و استراحت میباشد. رشد و گسترش خانه های دوم (خانه های ییلاقی) به عنوان یكی از پیامدهای توجه گردشگران به چنین نواحی به ویژه دردامنه های شمالی البرز در ارتباط تنگاتنگ با نزدیكی و همجواری با شهرها و مراكز پرجمعیتی چون كلان شهر تهران، كرج و دیگر شهرها و شهرك های اقماری مطرح می باشد. همزمان با رشد شتابان شهرنشینی در آن ها و نیاز شدید شهروندان به امكانات استراحتگاهی در خارج از محدوده شهرها و در مناطق ییلاقی خوش آب و هوا برای دوره گرم سال، گسترش خانه های دوم در نواحی همچون كلاردشت شتاب گرفته است. به عبارتی باید گفت هر قدر شهر تهران، كرج و حومه های آنها بیشتر گرفتار فشار جمعیتی، ترافیك خسته كننده و زندگی ماشینی شده اند، به همان نسبت شهروندان و اهالی این شهرها و سكونتگاه های شلوغ نیاز بیشتری به مناطق ییلاقی و خوش آب و هوا در دو دامنه رشته كوه های البرز دارند و عملاً این مشكلات را به این نواحی منتقل میكنند. البته باید اذعان داشت از آنجاكه نواحی ییلاقی دامنه های جنوبی البرز دیگر پاسخگوی نیاز همه شهروندان نخواهد بود و باز به این دلیل كه قیمتها در نواحی ییلاقی نزدیك پایتخت بارها گرانتر از مناطق ییلاقی همچون كلاردشت می باشد و این كه دامنه های شمالی البرز تفاوتهای بنیادی با نقطه مقابل خود در ضلع جنوبی دارند و به دلیل استفاده از آب دریای مازندران در تابستان گرایش به سمت نواحی كوهستانی و خرید ویلا در كلاردشت باز هم افزایش خواهد یافت. مضاف بر اینكه در دو دهه اخیر تعداد زیادی از ساكنین تهران و كرج و شهركهای اقماری، سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی چه به منظور استراحت و گذران اوقات فراغت و چه برای سرمایه گذاری و اهداف منفعت جویانه، بخش های قابل توجهی از اراضی مزروعی، باغات و املاك منطقه زیبای كلاردشت را خریداری و تصرف نموده و در آنها اقدام به احداث شهرك، اماكن استراحتگاهی و ویلاهای شخصی كردهاند كه متأسفانه این رشد و گسترش خانه های دوم در كلاردشت عمدتاً بهصورت خودجوش و فاقد هرگونه نظارت قانونی، كنترل و برنامه ریزی بوده و این امر خود برخی پیامدهای نامطلوب اقتصادی و اجتماعی را برای منطقه در پی داشتهاست و در آینده نه چندان دور باز مردم بومی هستند كه باید تاوان و خسارت های ناشی از بی برنامه بودن و احساس مسئولیت نكردن سازمان های ذیربط را بپردازند. در واقع با توجه به ماهیت، ابعاد و آثار عمیق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی پدیده خانه های دوم بر نواحی روستایی و شهری كلاردشت و نهایتاً به دلیل شكننده و آسیبپذیر بودن طبیعت منطقه، لازم است رشد و گسترش این پدیده در چارچوب طرح راهبردی مصوب صورت گیرد تا ضمن تأمین فضاهای فراغتی شهرنشینان و بهرهمندی اقتصادی و اجتماعی مردمان بومی آثار نامطلوب این پدیده به حداقل برسد.

برای خرید و فروش ویلا در کلاردشت با ما تماس بگیرید.