همه نوشته در مجموعه

جواز ساخت و پایان کار

صدور پروانه ساختماني و تعميرات اساسي

پروانه ساختماني و تعميرات اساسي: صدور مجوز پروانه ساختماني و پروانه تعميراتي (تعميرات اساسي) الف) مدارك مورد نياز: 1- درخواست مالك 2- ارائه اصل و فتوكپي اسناد مالكيت (سند شش دانگ يا اوقافي شش دانگ) 3- ارائه اصل و فتوكپي وكالتنامه و شناسنامه وكيل (در معامله وكالتي) 4- ارائه نقشه تفكيكي يا تقسيمي مورد تأييد…

مدارک مورد نیاز برای صدور عدم خلاف و پايان كار ساختماني

صدور عدم خلاف و پايانكار نیازمند تکمیل مدارک زیر است : الف) مدارك مورد نياز: 1- ارائه سند مالكيت 2- ارائه اصل شناسنامه ساختمان (براي املاك داراي پراونه ساختماني) 3- ارئه گزارش مهندس ناظر جهت درصد پيشرفت عمليات ساختماني (عدم خلاف) در صورت اتمام عمليات ساختماني (پايانكار) كليه عمليات ساختماني بالاخص نماسازي بايستي انجام شده…

Call Now