همه نوشته ها با برچسب

زیست محیط کلاردشت

نقش و تأثیر خانه های دوم بر ساختار اقتصادی، اجتماعی ناحیه كلاردشت (بخش سوم)

محیط کلاردشت

افزایش چش افزایش چشمگیر مالكیت افراد غیربومی در خانه های دوم مطالعات میدانی همچنین نشان میدهد كه مالكیت خانه های دوم عمدتاً با افراد غیربومی است و این روند در محلات مرغوب كلاردشت سرعت بیشتری داشته است. نتیجه این عملكرد این است كه افزایش نسبی قیمت زمین تا آن حد بالا رفته كه توان خرید…